Sledovanie chybovosti výrobkov v ERP systéme

Sledovanie chybovosti výrobkov v ERP systéme

Azda všetky výrobné spoločností zaujíma, prečo došlo k poruche výrobku a následnej reklamácií. Bolo zlyhanie výrobku zapríčinené dodanou súčasťou alebo chybou vo výrobnom procese? S nájdením odpovedí na tieto otázky môže pomôcť ERP systém. ERP systém Microsoft Dynamics 365 Business Central umožňuje popri evidencii servisných zásahov, zaznamenávať aj konkrétne poruchy, ktoré na opravovaných výrobkoch nastali. Pomocou kombinácie kódov,

Azda všetky výrobné spoločností zaujíma, prečo došlo k poruche výrobku a následnej reklamácií. Bolo zlyhanie výrobku zapríčinené dodanou súčasťou alebo chybou vo výrobnom procese? S nájdením odpovedí na tieto otázky môže pomôcť ERP systém.

ERP systém Microsoft Dynamics 365 Business Central umožňuje popri evidencii servisných zásahov, zaznamenávať aj konkrétne poruchy, ktoré na opravovaných výrobkoch nastali. Pomocou kombinácie kódov, tak vie servisný technik popri spotrebovaných materiáloch a odpracovaných hodinách, aj zadať čo presne poruchu výrobku spôsobilo. Tieto kódy sa v systéme nazývajú kódmi poruchy a vyriešenia.

K opravovanému výrobku je možné zadať štyri typy kódov:

  1. Kód oblasti poruchy – kód predstavujúci konkrétnu časť alebo oblasť výrobku, v rámci ktorej môže nastať porucha.
  2. Kód príznaku poruchy – kód reprezentujúci to, ako sa porucha na výroku prejavuje.
  3. Kód poruchy – kód predstavujúci konkrétnu poruchu. Tento kód je definovaný kódom oblasti a kódom príznaku. Systém umožňuje pre jednu kombináciu oblasti a príznaku definovať niekoľko porúch.
  4. Kód vyriešenia poruchy – kód predstavujúci spôsob, akým bola porucha odstránená.
business central

Systém tieto kódy umožňuje preddefinovať vopred a/alebo vytvárať počas procesu evidencie opravy. V závislosti od nastavenia, je možné definovať do akej úrovne chcete vo vašej spoločnosti chybovosť sledovať – teda či chcete sledovať iba oblasti kde nastala porucha alebo oblasti a príznaky poprípade všetky tri kódy (oblasti, príznaky a poruchy výrobku).

Takto zaevidované kódy porúch je následne možné zobraziť v rámci prehľadu za určité obdobie. Pre jednotlivé kombinácie týchto kódov sa potom viete jednoducho dopracovať k najčastejšie sa vyskytujúcim poruchám a prijať potrebné opatrenia na ich odstránenie.

ERP system

V prípade že máte záujem o ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať a dohodnite si s nami stretnutie, kde Vám môžeme bližšie predstaviť systém Microsoft Dynamics 365 Business Central.

P_Astalos

Článok napísal

Patrik Astaloš

Patrik pracuje v spoločnosti Telegrafia na pozícii ERP konzultanta so zameraním na modul Servis a Sklady. Časť svojho života strávil v zahraničí, kde pracoval v malovýrobnom podniku. Práve táto skúsenosť ho viedla k tomu, aby sa venoval podnikovým procesom a ich optimalizácii.

Telegrafia a.s.
ADMINISTRATOR
Kto sme

Viac na preskúmanie