Všetky články

 • Časové rozlíšenie v Dynamics 365 Business Central

  Časové rozlíšenie v Dynamics 365 Business Central

  Chcete rozpoznať výnosy alebo výdavky v inom období ako je obdobie, v ktorom transakcie účtujete? V Dynamics 365 Business Central môžete použiť funkciu automatického odloženia výnosov a výdavkov pomocou vopred špecifikovanej schémy. Pre rozdelenie výdavkov a výnosov na dané účtovné obdobie nastavíte šablóny časového rozlíšenia pre zdroj, tovar alebo finančný účet, na ktorý bude výnos alebo výdavok účtovaný.

  ČÍTAŤ VIAC
 • Sledovanie zmien v kusovníkoch

  Sledovanie zmien v kusovníkoch

  V predchádzajúcom príspevku o výrobných kusovníkoch ste sa mohli dozvedieť, akým spôsobom môžete v informačnom systéme Business Central (Dynamics NAV) viesť evidenciu svojich výrobkov, resp. ich skladby či zloženia. Ide o základnú štruktúru výrobku, ktorú máte vedenú v hlavnom výrobnom kusovníku. Avšak určite každý výrobok, či ešte vo fáze vývoja, testovania alebo aj počas samotnej výroby a predaja si vyžaduje neustále

  ČÍTAŤ VIAC
 • Majte náklady vo vašej spoločnosti pod kontrolou

  Majte náklady vo vašej spoločnosti pod kontrolou

  Dynamics 365 Business Central ponúka nástroj controllingu „nákladové účtovníctvo“, ktorý umožňuje sledovať náklady finančných účtov spoločnosti oddelene od detailného manažérskeho sledovania nákladov. Napríklad, v účtovej osnove máte vytvorený len jeden finančný účet za energie, ktorý vstupuje do povinných finančných výkazov na konci účtovného obdobia. Z dôvodu sledovania nákladov vo vnútri spoločnosti máte možnosť v nákladovom účtovníctve zadať nákladové

  ČÍTAŤ VIAC
 • Trasovanie alebo ako spätne dohľadať materiálový tok

  Trasovanie alebo ako spätne dohľadať materiálový tok

  V predchádzajúcom príspevku Ako efektívne sledovať dávky a šarže v skladových procesoch sme si priblížili možnosti sledovania skladových pohybov pomocou dávok, resp. šarží v informačnom systéme Dynamics 365 Business Central. Dôvody prečo zaviesť označovanie vstupov a výstupov pomocou dávok môžu byť rôzne. Jedným z nich je požiadavka na evidenciu presných zložení vašich výrobkov a rýchla spätná

  ČÍTAŤ VIAC
 • Riadený sklad

  Riadený sklad

  V predchádzajúcich príspevkoch sme písali, ako funguje jednoduchý sklad a priehradkový sklad. Systém MS Business Central však nezabúda ani na zložitejšie sklady. V tomto príspevku sa dozviete viac o treťom type skladu – riadenom sklade. Riadený sklad preberá niektoré vlastnosti priehradkového skladu a rozširuje jeho funkcie. Je špecifický najmä rozdelením skladu a procesmi, ktoré v takomto sklade prebiehajú. Sklad je rozdelený na

  ČÍTAŤ VIAC
 • Priehradkový sklad

  Priehradkový sklad

  V predchádzajúcom príspevku sme hovorili o jednoduchom sklade, jeho využití a tom, pre koho je primárne určený. V tomto príspevku sa budeme zaoberať druhým typom skladu – priehradkovým skladom. Priehradkový sklad sa vyznačuje najmä tým, že samotný skladový priestor je – v informačnom systéme Business Central aj fyzicky - podelený na menšie časti – priehradky. Zároveň všetky pohyby tovarov prebiehajú

  ČÍTAŤ VIAC